Viral Marketing (Seeding Brand)

บริการรับโปรโมทสินค้าและบริการแบบ Viral Marketing (Seeding Brand) ช่วยกระตุ้นให้เกิดกระแส จนแชร์หรือพูดต่อกันออกไปบนสื่อออนไลน์อย่างรวดเร็ว